Artikel 1- Definities

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Opdrachtnemer: Atelier-Mario, Interieur- en Meubelstoffering B.V.;
b) Afnemer: natuurlijke, rechtspersoon of gezamenlijk optredende (rechts)personen die met
Opdrachtnemer een overeenkomst aangaat, met wie Opdrachtnemer een overeenkomst wil
aangaan, voor wie Opdrachtnemer een levering of prestatie verricht en/of aan wie
Opdrachtnemer een aanbieding doet;
c) Consument: een Afnemer, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening
van zijn beroep of bedrijf;
d) Deze Voorwaarden: Algemene voorwaarden van Opdrachtnemer;
e) Overeenkomst: de overeenkomst waarbij Opdrachtnemer zich jegens Afnemer verbindt
zaken en/of diensten te leveren;
f) Op- / Aflevering: de feitelijke aanbieding aan Afnemer c.q. voltooiing der dienstverlening.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten die zijn
uitgebracht door c.q. gesloten met Opdrachtnemer.

Artikel 3 – Offertes

3.1 Door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en gelden tot herroeping;
offertes vervallen in ieder geval na verloop van 4 weken na dagtekening van de offerte.
3.2 Gedurende 2 dagen na aanvaarding kan Opdrachtnemer de offerte herroepen zodat geen
overeenkomst tot stand komt.
3.3 Indien geen Overeenkomst tot stand komt, is Opdrachtnemer gerechtigd de kosten voor
het tot stand brengen van de offerte in rekening te brengen aan Afnemer.
3.4 Zodra Afnemer het aanbod van Opdrachtnemer heeft aanvaard, wordt dit door
Opdrachtnemer bevestigd. Bij gebreke van bevestiging wordt er geacht geen Overeenkomst
tot stand te zijn gekomen.
3.5 Offertes die zijn gebaseerd op de door Afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en
daaraan ontleende maten komen voor risico van Afnemer o.a. wordt te veel besteld materiaal
niet teruggenomen.
3.6 Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten, stalen en
modellen van Opdrachtnemer zijn zo nauwkeurig mogelijk, afwijking binnen aanvaardbare
toleranties is mogelijk.
3.7 Bij alle vloeren, bestaande uit banen of stroken, worden de grootste lengte- en
breedtematen aangehouden.
3.8 Iedere offerte gaat uit van uitvoering van de Overeenkomst onder normale
omstandigheden en gedurende normale werkuren.
3.9 Tenzij anders uit de offerte blijkt, is niet in de offerte begrepen: elektriciëns-, metsel-,
stukadoors- en schilderwerk, takel- en hijswerk, breek-, hak- en timmerwerk, het vlak- en
schoonmaken van ondervloeren, het reinigen en in de was zetten van vloeren.

Artikel 4 – Overeenkomsten

4.1 Indien een Overeenkomst bestaat uit dienstverlening wordt deze naar beste vermogen
geleverd.
4.2.a De verwerking van de stoffen zal plaatsvinden conform de staal in de
staalboeken/hangers. Indien de stof op verzoek van de klant anders wordt verwerkt, kan geen
garantie op de (extra slijtage van de ) stof worden verleend.
4.2.b Op de door de door de klant zelf aangeleverde stoffen wordt geen garantie verleend
m.b.t. slijtage en/of verwerking hiervan.
4.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor leveringen en diensten aan derden uit te
besteden of in onderaanneming te laten verrichten.
4.4 Indien voor dienstverlening/levering bepaalde termijnen zijn overeengekomen wordt
hieraan geen fatale werking toegekend; data gelden bij benadering. Bij niet tijdige levering
dient Afnemer Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.
4.5 Ingeval zich omstandigheden voordoen die de uitvoering van de Overeenkomst
belemmeren of vertragen, buiten de schuld van Opdrachtnemer, is deze gerechtigd de daaruit
vloeiende kosten aan Afnemer in rekening te brengen.
4.6 Ingeval van gefaseerde uitvoering kan de Opdrachtnemer de uitvoering behorende tot een
opvolgende fase opschorten totdat de voorgaande fase(n) door Afnemer schriftelijk zijn
geaccepteerd.
4.7 Wijzigingen en/of aanpassingen van de Overeenkomst zijn voor partijen slechts bindend,
indien schriftelijk overeengekomen en door Opdrachtnemer bevestigd.
4.8 Afnemer aanvaart dat wijziging van de Overeenkomst een meerprijs en/of termijn
overschrijding met zich mee kan brengen.
4.9 Annulering van de overeenkomst door Afnemer is slechts mogelijk binnen 14 dagen na
totstandkoming van de overeenkomst. Bij annulering is Afnemer 50% van het
overeengekomen totaalbedrag verschuldigd., tenzij Opdrachtnemer aantoont dat zijn schade
groter is.

Artikel 5 – Prijzen

5.1 Alle door Opdrachtnemer genoemde prijzen en tarieven zijn
exclusief omzetbelasting, andere heffingen en kosten, tenzij anders aangegeven.
5.2 Prijsstijgingen worden door Opdrachtnemer doorberekend indien het verhoging van meer
dan 5% betreft. Opdrachtnemer zal Afnemer binnen een redelijke termijn op de hoogte te
stellen van prijsverhoging.
5.3 In aanvulling op artikel 5.2 kan een Consument bij prijsverhoging binnen 3 maanden na
totstandkoming van de Overeenkomst ontbinden als bepaald in 7:35 BW.
5.4 Verrekening van meer- en minderwerk vindt in ieder geval plaats ingeval van wijziging
van de Overeenkomst c.q. additionele verzoeken van Afnemer en afwijking van stelposten. In
geen geval worden niet te bevloeren vlakken en snijverlies niet in mindering gebracht.

Artikel 6 – Betaling

6.1 Elke Overeenkomst geschiedt onder de algemene conditie: betaling netto contant bij
aflevering.
6.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geldt bij een Overeenkomst tot aanneming
van werk als betalingsconditie:
• bij het geven van de opdracht 30% van de overeengekomen som.
• na de aanvoer van de materialen 30%; onmiddellijk na de oplevering het restant van
de overeengekomen som minus betaalde voorschotten.
De afnemer ontvangt hiervoor steeds een deelfactuur.
6.3 Indien een factuur wordt verzonden dient betaling binnen 8 dagen na factuurdatum te
geschieden of zoveel eerder of later als op de factuur vermeld.
6.4 Indien op een factuur niet of niet tijdig wordt betaald vervalt de afspraak en dient betaling
contant te geschieden.
6.5 Opdrachtnemer is gerechtigd, (gedeeltelijk) vooruitbetaling te verlangen.
6.6 Als Opdrachtnemer een levering in gedeelten uitvoert, is hij gerechtigd om bij elke
deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt Afnemer
een deelfactuur.
6.7 Opdrachtnemer kan voor Afnemer een limiet aanvragen bij een kredietmaatschappij.
Mocht Opdrachtnemer geen of een te lage limiet ontvangen, dan dient betaling contant te
geschieden.
6.8 Afnemer verleent Opdrachtnemer op eerste verzoek – al dan niet aanvullende – zekerheid
tot betaling.
6.9 Afnemer is bij niet tijdige betaling zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Alsdan
wordt Afnemer over de openstaande vordering een direct opeisbare boeterente van 1,25% per
maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van de maand geldt als gehele maand. Indien de
wettelijke rente hoger is, is deze verschuldigd. Voorts is Afnemer over de hoofdsom een
kredietbeperkingstoeslag van 3% verschuldigd.
6.10 Indien Afnemer tekort komt in de nakoming van een of meer verplichtingen, komen alle
kosten verbonden aan de inning voor rekening van Afnemer. Buitengerechtelijke kosten
worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van 450 EURO.
6.11 Al hetgeen Afnemer aan Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd
is, wordt ten volle en direct opeisbaar ingeval van surseance, faillissement van Afnemer of
aanvraag daartoe, ondercuratelestelling of onderbewindstelling van Afnemer, besluit van
Afnemer tot geheel of gedeeltelijke staking of overdracht van de onderneming, ontbinding van
de rechtspersoon van Afnemer en meer dan tweemaal niet tijdige betaling door Afnemer.
6.12 Ingeval van (aanvraag tot) surseance van betaling of faillissement is Opdrachtnemer
bevoegd alle overeenkomsten met Afnemer met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien
Afnemer Opdrachtnemer niet binnen acht kalenderdagen na verzoek, deugdelijke zekerheid
verstrekt voor al hetgeen Afnemer aan Opdrachtnemer verschuldigd is en nog zal worden, dit
onverminderd het recht van Opdrachtnemer op schadevergoeding.
6.13 Afnemer heeft geen recht op opschorting, verrekening of compensatie op enige andere
wijze.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

7.1 Zolang Afnemer geen volledige betaling heeft verricht, blijven de (hergestoffeerde-) zaken
eigendom van Opdrachtnemer. Afnemer verplicht zich voor zorgvuldige behandeling zorg te
dragen en mist het recht deze zaken aan derden af te staan, te verpanden, te belenen of uit de
ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele
koopsom en eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald.

Artikel 8 – Op – Aflevering en Transport

8.1 Wanneer is overeengekomen waar en wanneer op-, aflevering van zaken en/of halfgerede
producten zal geschieden, heeft Afnemer, tenzij anders overeengekomen, tegen
vergoeding van directe schade en kosten ervoor te zorgen dat:
 de plaats waar de op- / aflevering moet geschieden goed bereikbaar is. Indien de
op/aflevering van de producten/meubels niet goed bereikbaar is, worden de extra
kosten van technische
 (hulp-)middelen en mankracht middels een extra factuur doorberekend aan de
afnemer.
 voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op-
/aflevering mogelijk te maken;
 de plaats waar de op-/aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten;
 ondervloeren vrij zijn van kalk, cement‑, vuil‑ en lijmresten en van losse gedeelten en
bezemschoon ter beschikking worden gesteld;
 in de ruimte waarin gewerkt moet worden elektriciteit, licht, verwarming, water en
voldoende ventilatie aanwezig is.
8.2 In de overeenkomst is, tenzij anders is overeengekomen, begrepen het vervoer van de
gekochte zaken door Opdrachtnemer of een door Opdrachtnemer aan te wijzen derde en
verzekering van het transport.
8.3 Transport geschiedt voor risico van Opdrachtnemer. Zaken zijn vanaf levering voor risico
van Afnemer. Dit is anders indien transport in opdracht van Afnemer plaats vindt.
8.4 Ingeval te leveren zaken na aanbieding niet worden aanvaard, anders dan wegens
gebrekkige levering, zal Opdrachtnemer te hare keuze:
• nakoming van de overeenkomst vorderen en opslagkosten en eventueel verdere schade
en kosten in rekening brengen, alsmede de zaken geheel factureren;
• dan wel eerst de zaken – al vorens te ontbinden of nakoming te vorderen – dertig (30)
dagen onder berekening van opslagkosten voor Afnemer in opslag houden;
• dan wel de overeenkomst te ontbinden, alsdan is Afnemer tot schadevergoeding
gehouden.
8.5 Indien de zaken door Afnemer zijn betaald, zal Opdrachtnemer de zaken maximaal drie
(3) maanden in opslag houden onder berekening aan Afnemer van de opslagkosten, tenzij
anders overeengekomen.
8.6 Neemt Afnemer na verloop van de termijn als bedoeld in 8.5 niet af, dan is
Opdrachtnemer gerechtigd vrijelijk over de zaken te beschikken, deze te verkopen en de
opbrengst aan Afnemer af te dragen onder aftrek van opslag
en andere kosten en een
schadevergoeding. Alvorens de Opdrachtnemer hiertoe over mag gaan, dient zij het
voornemen hiertoe schriftelijk aan Afnemer mede te delen.
8.7 Het risico van brand en beschadiging bij opslag wordt door Opdrachtnemer voor zijn
rekening door assurantie gedekt.
8.8 De opslagkosten zullen per maand 3% bedragen van de verkoopwaarde van de
opgeslagen zaken, met een minimum van Euro 50,– , tenzij Opdrachtnemer kan bewijzen dat
de kosten hoger zijn.

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op door Opdrachtnemer te leveren of anderszins ter
beschikking te stellen prestaties berust bij Opdrachtnemer. Opdrachtnemer behoudt de
intellectuele eigendomsrechten voor.
9.2 Het is Afnemer niet toegestaan aanduidingen omtrent rechten van intellectueel eigendom
op/in de door Opdrachtnemer geleverde of ter beschikking gestelde prestaties te verwijderen
of te wijzigen.
9.3 Het is Afnemer verboden materiaal van Opdrachtnemer waarop intellectuele
eigendomsrechten berusten, op enige wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te
exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van Opdrachtnemer.
9.4 Afnemer is gehouden alle voorzorgsmaatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat
inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer

Artikel 10 – Overmacht en onuitvoerbaarheid

10.1 Onder overmacht wordt begrepen iedere omstandigheid die de normale nakoming van de
Overeenkomst verhindert en niet aan Opdrachtnemer is toe te rekenen.
10.2 Gedurende de toestand van overmacht worden de verplichtingen van Opdrachtnemer
van rechtswege opgeschort. Indien de periode dat Opdrachtnemer door overmacht niet kan
nakomen langer duurt dan 3 maanden, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst te
ontbinden. Er bestaat geen verplichting tot schadevergoeding.
10.3 Indien de Overeenkomst door ontsteltenis van Opdrachtnemer niet kan worden
nagekomen is Opdrachtnemer gerechtigd zich voor de duur van zijn ontsteltenis door derden
te laten vervangen.

Artikel 11 – Reclame

11.1 Eventuele zichtbare tekortkomingen in de nakoming door Opdrachtnemer dienen direct
na aflevering schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Andere bij grondige inspectie
redelijkerwijs binnen 7 werkdagen te ontdekken tekortkomingen dienen door Afnemer binnen
7 dagen na aflevering te worden gemeld. De termijn van 7 werkdagen vangt aan op het
moment van constateren van de tekortkoming, indien Afnemer aantoont dat de tekortkoming
niet binnen 7 werkdagen na aflevering bekend had kunnen zijn.
11.2 Reclames met betrekking tot facturen dienen binnen 7 werkdagen na factuurdatum
schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld.
11.3 Bij gebreke van tijdige melding wordt Opdrachtnemer geacht conform Overeenkomst te
hebben geleverd c.q. wordt Opdrachtnemer geacht de factuur te erkennen en vervalt het recht
om een beroep te doen op een dergelijke tekortkoming/onjuiste facturering.
11.4 Tekortkomingen van Opdrachtnemer geven alleen aanleiding tot ontbinding van de
Overeenkomst indien Opdrachtnemer, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, niet aan
haar verplichtingen voldoet en instandhouding in redelijkheid niet van Afnemer kan worden
verlangd.
11.5 Reclame is uitgesloten:
• indien afnemer tegen het advies van Opdrachtnemer in, bepaalde werkzaamheden wil
(doen) verrichten of beletten;
• kleurverschillen in vloerbedekking en tapijten;
• verkleuring ten gevolge van zonlicht;
• in geval van schading
• indien vermaak- of verstelwerkzaamheden zijn verricht;
• krimp of uitzakking van stoffen;
• niet door Opdrachtnemer aangebrachte ondervloeren onvoldoende vlak zijn,
Opdrachtnemer zal dit aan Afnemer melden, voordat met de uitvoering van de
werkzaamheden een aanvang wordt gemaakt

 

Artikel 12 – Garantie

12.1 Garantie geldt niet indien de schade het gevolg is van onjuiste behandeling en/of het
onjuist opvolgen van instructies en/of bewerking door derden; vervormingen; lekkages en alle
overige omstandigheden waarbij reclame is uitgesloten.
12.2 Indien de garantie een door derden geproduceerde zaak of verrichte dienst betreft is
deze beperkt tot de (fabrieks)garantie die door deze derde voor die zaak of dienst wordt
gegeven.
12.3 Op overige producten en diensten wordt geen garantie gegeven tenzij een separaat
garantiecertificaat wordt verstrekt.

Artikel 13 – Risicoverdeling bij tekortkoming en schade

13.1 Afnemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door c.q. voortvloeiend uit, door of
namens hem verstrekte informatie, materialen of hulpmiddelen.
13.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade te gevolge van onoordeelkundig
gebruik/ bewerking van zaken door Afnemer/derden.
13.3 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van bouwgebreken
ontstaan bij Afnemer.
13.4 Afnemer vrijwaart Opdrachtnemer tegen vorderingen van derden die stellen schade te
hebben geleden als gevolg van door Opdrachtnemer aan Afnemer geleverde zaken en/of
diensten, behoudens voor zover Afnemer aantoont dat Opdrachtnemer aansprakelijk is voor
deze schade en gehouden is deze te vergoeden.
13.5 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag
van de door haar verzekering gedane uitkering, voor zover de aansprakelijkheid door de
verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering geen dekking biedt of niet tot uitkering
overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot 50% van de netto-factuurwaarde (bruto
factuurwaarde minus BTW en eventuele andere overheidsheffingen) van de desbetreffende
dienst.

Artikel 14 – Conversie

14.1 Indien een of meer van deze Voorwaarden geheel of deels in strijd zijn of komen met
enige wettelijke bepaling, dan blijven deze Voorwaarden voor het overige onverminderd van
kracht. Voor wat betreft enige ongeldige bepaling, worden partijen geacht datgene te zijn
overeengekomen dat wettelijk geoorloofd is en dat de strekking van de buiten werking
gestelde bepaling het meest nabij komt.

Artikel 15 – Rechts- en forumkeuze

15.1 Op Overeenkomsten en offertes is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, behoudens dwingend
rechtelijke bevoegdheid van de Kantonrechter elders.
15.3 In aanvulling op artikel 15.2 wordt consumenten gedurende twee weken nadat
Opdrachtnemer zich schriftelijk op artikel 15.2 heeft beroepen, de gelegenheid geboden schriftelijk kenbaar te maken dat zij voor beslechting door een volgens de wet bevoegde
rechter kiezen.

Delft, 6 oktober 2011